Back to top

Izpiti iz tujih jezikov

Produktivno znanje tujih jezikov postaja danes skorajda nujnost. Evropski prostor vzpodbuja večjezičnost in vseživljenjsko učenje jezikov.

V Evropski uniji že vse od začetkov namenjajo posebno skrb pouku in učenju tujih jezikov, obenem pa vzpodbujajo ohranjanje jezikovne in kulturne raznolikosti. Marsikdo, ki zna tuji jezik, pa si želi - in pogosto tudi mora - svoje znanje tudi formalno dokazati. Prav s tem namenom Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja izpite iz znanja tujih jezikov, ki jih koordinira Center za pedagoško izobraževanje (v nadaljevanju CPI). Izpit je namenjen kandidatom z vsaj osnovnim znanjem tujega jezika, ki potrebujejo potrdilo o znanju tujega jezika za zasebne ali uradne namene (npr. za vpis na podiplomski študij, za razpis na delovno mesto, za pridobitev štipendije, za študij v tujini, za izpolnjevanje meril za napredovanje ipd.).

Kandidati in kandidatke na Filozofski fakulteti opravljajo le izpit, medtem ko se jezikovno izobražujejo lahko kjerkoli.

 

Seznam jezikov

Kandidati in kandidatke lahko pri nas opravljajo izpite iz 21 tujih jezikov
Na izpitu iz znanja tujih jezikov se običajno preverjajo štiri sporazumevalne zmožnosti oz. kompetence, in sicer: pisno izražanje, razumevanje zapisanega neleposlovnega oz. strokovnega besedila, ustno izražanje ter razumevanje govorjenega neleposlovnega oz. strokovnega besedila.

 

Kdaj lahko opravljam izpit?

Predpisanih rokov za opravljanje izpita iz znanja tujih jezikov ni. Kandidat sam kontaktira izbranega izpraševalca za posamezni tuji jezik in se z njim dogovori za izpitni rok. Seznam izpraševalcev na Filozofski fakulteti najdete TUKAJ .

 

Kako pristopim k izpitu?

Kandidati/ke naj se pred opravljanjem izpita v času uradnih ur (od ponedeljka do petka med 11.00 - 13.00) zglasijo na CPI-ju (soba 508, nadstr. 5), kjer dobijo navodila za plačevanje obveznosti.

Kontaktna oseba za izpite iz tujih jezikov je Luka Hrovat (luka.hrovat@ff.uni-lj.si, T: 01 241 10 46).

 

Kako se pripravim na izpit?

Kandidati in kandidatke lahko pristopijo k izpitu brez posebne priprave (ni jim npr. treba opraviti posebnega pripravljalnega tečaja). Na izpit se kandidati in kandidatke lahko pripravijo tudi tako, da berejo tekste v ciljnem jeziku, ponovijo slovnico, napišejo sestavek, poslušajo avtentična besedila v ciljnem jeziku ipd.).

Stopnja znanja jezika, ki se ocenjuje na izpitu, ni določena z izpitnim katalogom, lahko pa jo opišemo v "sporazumevalnem" smislu, kar pomeni, da se upošteva raven kandidatove oz. kandidatkine samostojnosti pri sporazumevanju v ciljnem jeziku. Izpiti so zato pragmatično zasnovani: na njih se upošteva jezikovna raba, tj. npr. zmožnost sporazumevanja o aktualnih družbenih, vsakdanjih, političnih temah ipd.

Podrobnejše napotke o vsebini izpita in o pripravi nanj dobijo kandidati in kandidatke pri posameznem izpraševalcu oz. izpraševalki v času govorilnih ur, lahko pa mu/ji vprašanja posredujete tudi po elektronski pošti.

 

Plačevanje obveznosti

Cena opravljanja izpita iz znanja tujega jezika je 123,02 EUR z DDV (100,84€ brez DDV). Na podlagi potrdila o plačilu, kandidat/ka na CPI-ju prejme dva izvoda obrazca (»Spričevalo o znanju tujega jezika«) za opravljanje izpita iz tujega jezika.

Če vam bo izpit plačal delodajalec oz. druga pravna oseba, nam morate predhodno dostaviti originalno naročilnico. Kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali.

 

Pridobitev spričevala o znanju tujega jezika

Kandidat po opravljenem izpitu na CPI-ju odda dva izvoda obrazca (»Spričevalo o znanju tujega jezika«) z osebnimi podatki in naslovom, na katerega  želi prejeti spričevalo. Potrjeno in podpisano spričevalo kandidat prejme po pošti v roku cca. 5 dni.