Back to top

Komisija za kakovost

 

Prodekanja za kakovost: izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič

Člani komisije:   

  1. lekt. dr. Jana Kenda
  2. doc. dr. Blaž Repe
  3. doc. dr. Boštjan Bajec
  4. doc. dr. Adriana Mezeg
  5. Luka Hrovat
  6. Martina Strnad
  7. Sara Svati Sharan, članica študentka FF

Mandatna doba članov Komisije za kakovost traja 4 leta, in sicer od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023.

Mandat študentskega predstavnika traja 1 leto.

 

106. člen Pravil Filozofske fakultete

(1) Komisija za kakovost zlasti: - spremlja kakovost izobraževalne, znanstvenoraziskovalne in strokovne dejavnosti na FF, - pripravlja predloge za spremljanje in izboljševanje delovanja FF, - na osnovi poročil oddelkov in delovnih teles ter komisij Senata FF pripravlja letna poročila o kakovosti s predlogi za izboljševanje dela FF, - v sodelovanju z organizacijskimi enotami FF pripravlja samoevalvacijska poročila.

(2) Komisijo sestavlja sedem članic, ki jih na podlagi predlogov oddelkov, drugih organizacijskih enot, strokovnih služb in Študentskega sveta FF iz vrst visokošolskih učiteljic, sodelavk, strokovnih delavk in študentk v izvolitev Senatu FF predlaga dekanja.

(3) Članice komisije v širši sestavi so tudi predsednice oddelčnih komisij za kakovost. Komisija se v širši sestavi sestane vsaj dvakrat letno.

(4) Delo komisije vodi prodekanja, zadolžena za področje kakovosti. Če prodekanje ni, sejo komisije skliče in vodi članica komisije, ki jo določi dekanja.

107. člen Pravil Filozofske fakultete

(1) Na oddelkih delujejo oddelčne komisije za kakovost, ki jih sestavljajo strokovne in pedagoške delavke (praviloma skrbnice študijskih programov) ter študentke.

(2) Oddelčne komisije komisije za kakovost sestavlja vsaj 5 članic, od katerih je najmanj 1 članica predstavnica študentk. Na oddelkih z več študijskimi področji lahko vsako področje zastopa ena študentska predstavnica. Komisije imenujejo sveti oddelkov na predlog predstojnice.

(3) Mandatna doba članic oddelčnih komisij je naslednja: - pedagoške in strokovne delavke oddelka: 4 leta - študentke: 1 leto. Članice so lahko ponovno imenovane.

(4) Članice komisije med seboj izvolijo predsednico, ki je članica širše sestave Komisije za kakovost FF. Mandat predsednice traja 4 leta.

(5) Oddelčne komisije za kakovost zlasti - spremljajo kakovost izobraževalne, znanstvenoraziskovalne in strokovne dejavnosti na posameznih oddelkih, - pripravljajo letna oddelčna poročila o kakovosti s samoevalvacijo študijskih programov, - pripravljajo predloge za spremljanje in izboljševanje delovanja posameznih oddelkov, - seznanjajo članice svojih oddelkov z osrednjimi sklepi razširjenih sej Komisije za kakovost FF.

107.a člen Pravil Filozofske fakultete

Za vsak študijski program je imenovana skrbnica študijskega programa. Skrbnica študijskega programa zlasti:

- pripravlja vlogo za prvo akreditacijo študijskega programa,

- pripravlja predloge sprememb in posodobitev študijskega programa,

- pripravlja vlogo za evalvacijo študijskega programa,

- vodi in koordinira pripravo samoevalvacijskega poročila za študijski program in je odgovorna za vsebino poročila,

- skrbi za pripravo in objavo predstavitvenega zbornika študijskega programa,

- v primeru interdisciplinarnega ali skupnega študijskega programa skrbi za koordinacijo dela s partnerskimi institucijami,

- opravlja tudi druge naloge, skladno z zahtevami zagotavljanja kakovosti izvedbe, spremljanja učinkovitosti, aktualnosti in vzdržnosti posameznega programa. Mandatna doba skrbnic študijskih programov je 4 leta, pri čemer so lahko ponovno imenovane.