Back to top

Domači razpisi

Predvideni domači razpisi ARRS in pozivi v letu 2019

Predvideni mednarodni razpisi ARRS in pozivi v letu 2019

Odprti razpisi z internimi datumi oddaje prijave:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško, Republiko Finsko, Republiko Estonijo, Republiko Latvijo, Republiko Litvo v letih 2020 – 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je objavila Javni razpis za sofinanciranje bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško, Republiko Finsko, Republiko Estonijo, Republiko Latvijo, Republiko Litvo v letih 2020 – 2022.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz naslednjih držav: Danske, Norveške, Finske, Estonije, Latvije ter Litve, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v obdobju od 2020 – 2022 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo do dveh let.

Navedene države ne bodo objavile javnega razpisa, zato je ta razpis enostranski razpis in raziskovalce iz navedenih držav v slovenski bilateralni projekt prijavi samo slovenski prijavitelj. Raziskovalne organizacije in raziskovalci iz navedenih držav se v prijavljen bilateralni projekt vključujejo samostojno.

Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa: v letih 2020-2022.

Pogoji:

 • V okviru tega javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta za posamezno izbrano navedeno državo.
 • Slovenski vodja prijavljenega BP mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje.
 • Minimalni kvantitativni pogoji: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0.
 • Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo sodelovati slovenski raziskovalci in raziskovalci iz ene od posamezno izbrane navedene države.
 • Med slovenske sodelujoče raziskovalce se mora vključiti vsaj enega slovenskega raziskovalca na začetku kariere, ki je doktorski študent ali raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), v skladu z osmim odstavkom 136. člena Pravilnika o postopkih.
 • Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v evidenco RO in imeti šifro raziskovalca ob oddaji prijavne vloge.
 • Bilateralni projekt lahko traja največ dve leti.

Sofinanciranje: Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska.

 • Slovenskim raziskovalcem:
  • stroške namestitve do največ 100 EUR dnevno za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni (do enega meseca), pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno,
  • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,
  • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije v  navedeni izbrani državi (tudi javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije) in
  • do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.
 • Raziskovalcem  iz navedenih  držav:
  • stroške namestitve do največ  100 EUR dnevno  za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni (do enega meseca), pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno,
  • dnevnice do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Prijava: Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot prijavna vloga na obrazcu ARRS-MS-BI-SKA-JR-Prijava/2019. Elektronsko prijavo oddajte Emi Karo (Ema.Karo@ff.uni-lj.si) po elektronski pošti, tiskano in podpisano pa v sobo 512. Predizpolnjen obrazec ARRS-MS-BI-SKA-JR-Prijava/2019 je priložen v priponki.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.

Interni rok za oddajo: torek, 28. januar 2020 (prvi rok); torek, 26. maj 2020 (drugi rok) (V kolikor se bo že ob prvem razpisnem roku prijavilo takšno število prijaviteljev, da se bodo porabila vsa razpoložljiva razpisana finančna sredstva, bo drugi razpisni rok odpadel.)

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se, prosim, obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020

Predmet razpisa: Na podlagi memoranduma med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti. JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2020 sta za Slovenijo namenjeni  dve štipendiji. Podoktorski raziskovalni štipendiji sta namenjeni slovenskim podoktorskim kandidatom, pri katerih od pridobitve doktorata ni preteklo  več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijave in ki želijo raziskovalno delati na Japonskem pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah.

Pogoji:

 • Kandidati  se na Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020 lahko prijavijo za katero koli znanstveno področje. Raziskovalno delo na Japonskem traja od  12 do 24 mesecev.
 • Pogoji,  ki jih mora izpolnjevati kandidat so:
  • ima državljanstvo Republike Slovenije,
  • ima doktorat znanosti  (od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijave),
  • če mu je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne more ponovno kandidirati,
  • priložiti mora pisno soglasje japonskega mentorja in japonske institucije o programu  raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem.

Ocenjevanje in kazalniki:

 • Prijave kandidatov bo ocenjevalo Strokovno telo za ocenjevanje prijav slovenskih raziskovalcev, ki se prijavljajo na tuje štipendije, ki ga imenuje Znanstveni svet agencije.
 • Strokovno telo pri ocenjevanju upošteva naslednje kazalnike in merila:
  • pretekle raziskave in raziskovalne dosežke  -  0 do 5 točk,
  • znanstveno odličnost na podlagi priložene bibliografije  -  0 do 5 točk in
  • načrt raziskovalnega dela na Japonskem  -  0 do 5 točk.

Financiranje: Japonska (JSPS) poleg štipendije izbranemu kandidatu krije tudi sredstva za:

 • povratno letalsko vozovnico,
 • mesečno nadomestilo v višini 362.000 Yen (cca. 3.000,00 EUR),
 • za namestitev  200.000 Yen (cca. 1.700,00 EUR),
 • nezgodno ter  zdravstveno zavarovanje  in ostalo.

Prijava: Prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020«, s pripisanim imenom in priimkom kandidata ter njegovim naslovom, na ARRS. Prijava vsebuje: 

 • prijavni obrazec v tiskani obliki (mora biti lastnoročno podpisan) in na elektronskem nosilcu podatkov (USB ključ, CD, DVD) v pdf  formatu. Obe obliki prijavnega obrazca (tiskana in na elektronskem nosilcu podatkov) morata biti vsebinsko popolnoma enaki;
 • kopijo dokazila o doktoratu s prevodom v angleški ali japonski jezik (overitev ni potrebna),
 • priporočilno pismo  slovenskega mentorja ali nadrejenega (velja tudi priporočilo bivšega mentorja ali bivšega nadrejenega) v angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik),
 • pisno soglasje japonskega mentorja  in  njegove japonske institucije o programu raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem v angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik).

Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 30. januarja 2020 (upošteva se poštni žig) ali oddane v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do vključno 30. januarja 2020.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2020-2023

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2020-2023.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2020 - 2023 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo tri leta. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in Republika Turčija. 

Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa: predvidoma od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2023.

Pogoji:

 • Vodja BP lahko odda samo eno prijavo.
 • Slovenski vodja prijavljenega BP mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje.
 • Minimalni kvantitativni pogoji: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0.
 • Pri prijavljenem BP morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in turški vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji. V  Republiki Turčiji je pristojna institucija Turški znanstveni in tehnološki raziskovalni center (TÜBİTAK), ki bo javni razpis objavila na spletni strani. Kontaktna oseba na turški strani je gospa Burcu KAPTAN, telefon: +90 312 298 14 71, e-pošta: uidb@64;tubitak.gov.tr.
 • Med sodelujoče raziskovalce se mora v Republiki Sloveniji vključiti vsaj enega raziskovalca na začetku kariere, ki je doktorski študent ali podoktorand (raziskovalec, pri katerem ni preteklo več kot tri leta po letu zagovora prvega doktorata znanosti).
 • Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v Evidenco RO (morajo imeti šifro raziskovalca).

Sofinanciranje: Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. V skladu s podpisanim dogovorom Republike Slovenije in Republike Turčije bo agencija sofinancirala upravičene stroške javnega razpisa, in sicer:

 • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Turčiji;
 • stroške bivanja za gostujoče turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100,00 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške prenočnin največ do 1.250,00 EUR mesečno;
 • dnevnice za gostujoče turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS št. 140/06, 76/08 in 63/17), v času objave tega razpisa 21,39 EUR;
 • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije za turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji, vključno s prevozom od vstopnega mesta v državo do gostujoče ustanove in nazaj.

 

Prijava: Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-TR-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku,  naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.

Interni rok za oddajo: torek, 17. december 2019.

V primeru oddaje dokumentacije brez kvalificiranega digitalnega podpisa nas, prosim, obvestite najkasneje do petka, 13. 12. 2019.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se, prosim, obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (278. javni razpis)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je včeraj, 25. 7. 2019, objavil razpis za financiranje raziskovalnih in/ali pedagoških gostovanj slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih.

Namen javnega razpisa: spodbujati povezovanje slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini, in njihovih matičnih organizacij s slovenskimi visokošolskimi zavodi. Krepitev teh povezav bo pripomogla h kroženju in plemenitenju znanja ter internacionalizaciji slovenskega visokošolskega prostora.

Predmet razpisa: sofinanciranje pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, za eno do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v Republiki Sloveniji.

Sofinanciranje: Izbran prijavitelj bo prejel sofinanciranje v višini 5.400,00 EUR mesečno za neposredne stroške gostujočega strokovnjaka za vsak dopolnjen mesec gostovanja v posameznem mesecu. V skupni odobreni znesek sofinanciranja so vključeni tudi enkratni povratni potni stroški glede na dejanske stroške, pri čemer se povrne le strošek do vrednosti cenovno najugodnejše možnosti potovanja. Materialni stroški niso upravičeni stroški.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči strokovnjak:

 • je državljan Republike Slovenije;
 • ima doktorat znanosti;
 • je bil po pridobljenem doktoratu znanosti do dne prijave na ta javni razpis vsaj 12 mesecev zaposlen v tujini, in sicer na visokošolski ustanovi oziroma raziskovalni organizaciji;
 • v času prijave na ta javni razpis ni zaposlen v Republiki Sloveniji;
 • bo celoten čas gostovanja bival v Republiki Sloveniji;
 • že ima sklenjen dogovor s slovenskim visokošolskim zavodom ali raziskovalno organizacijo za pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v trajanju kot je določeno v 1. točki tega javnega razpisa. Dogovor mora vsebovati konkretne oblike gostovanja, načrt dela, pričakovane rezultate oziroma cilje gostovanja in številko ali ime raziskovalnega projekta ali programa, če gre za raziskovalno gostovanje.

V istem obdobju neprekinjenega gostovanja lahko gostujočega strokovnjaka za pridobitev sofinanciranja po tem javnem razpisu prijavi samo en prijavitelj.
Obvezne priloge k prijavnemu obrazcu:

 • dokazilo o pridobljenem doktoratu znanosti za gostujočega strokovnjaka;
 • dokazilo o zaposlitvi gostujočega strokovnjaka v tujini na visokošolski ustanovi oziroma na raziskovalnem inštitutu (če je bil gostujoči strokovnjak zaposlen pri več delodajalcih prijavitelj predloži dokazila za toliko zaposlitev, da izkaže ustrezno trajanje zaposlitve za gostujočega strokovnjaka, to je najmanj 12 mesecev); kot ustrezno dokazilo velja sklenjena pogodba o zaposlitvi ali uradno potrdilo delodajalca iz katerega je jasno razvidno trajanje delovnega razmerja v tujini;
 • lastnoročno podpisano izjavo gostujočega strokovnjaka, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje po tem javnem razpisu;
 • sklenjen dogovor z gostujočim strokovnjakom za pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v trajanju kot je določeno v 1. točki tega javnega razpisa; dogovor mora vsebovati konkretne oblike gostovanja, načrt dela, pričakovane rezultate oziroma cilje gostovanja in številko ali ime raziskovalnega projekta ali programa, če gre za raziskovalno gostovanje.

Javni razpis ima dva prijavna roka.

 • Interni rok ZIFF za 1. prijavni rok:  torek, 24. september, 12:00 (pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2019 do vključno 31. 12. 2019.)
 • Interni rok ZIFF za 2. prijavni rok: od srede, 1. 1. 2020, do porabe sredstev oz. najdlje do vključno petka, 24. 4. 2020 (pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2020 do vključno 31. 12. 2020.)

 

Razpisna dokumentacija in več informacij: objava razpisa in v priponki.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 – 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 – 2022.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih  obiskov slovenskih in črnogorskih raziskovalcev, ki izvajajo  skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Črna gora. 

Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa: od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022.

Pogoji:

 • Vodja BP lahko odda samo eno prijavo.
 • Slovenski vodja prijavljenega BP mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje.
 • Minimalni kvantitativni pogoji: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0.
 • Pri prijavljenem BP morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in črnogorski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji. V Črni gori je pristojna institucija Ministarstvo nauke Crne gore. Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah.
 • Med sodelujoče raziskovalce se mora v Republiki Sloveniji vključiti vsaj enega raziskovalca na začetku kariere, ki je doktorski študent ali podoktorand, pri katerem ni preteklo več kot pet let po zagovoru prvega doktorata znanosti.
 • Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v Evidenco RO (morajo imeti šifro raziskovalca).

Sofinanciranje: Agencija bo sofinancirala krajše obiske slovenskih in črnogorskih raziskovalcev (do 14 dni) in za raziskovalce na začetku kariere tudi daljše obiske od 15 dni do 90 dni. Agencija bo slovenskim prijaviteljem financirala dejanske stroške po zaključku obiska. Odobreni bilateralni projekti, ki ne bodo začeli z realizacijo obiskov do 30. 6. 2021, v drugem letu izvajanja projekta ne bodo financirani.

 • Agencija bo sofinancirala:
  • Slovenskim raziskovalcem:
   • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, ob obiskih v Črni gori;
  • Črnogorskim raziskovalcem:
   • stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji do največ 100 EUR dnevno;
   • dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi, v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR;
  • Raziskovalcem na začetku kariere iz Črne gore:
   • stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji ob daljših obiskih največ do 1.250,00 EUR mesečno;
   • dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR;
   • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za daljše obiske v Republiki Sloveniji.
 • Ministrstvo Črne gore, pristojno za znanost, bo sofinanciralo potovanja črnogorskih raziskovalcev v Slovenijo, stroške bivanja, dnevnice in stroške lokalnega javnega prevoza od kraja bivanja do kraja RO za slovenske raziskovalce ob obiskih v Črni gori. V primeru uporabe letalskega prevoza črnogorska stran slovenskim raziskovalcem pokrije tudi stroške javnega prevoza  od letališča do RO in od RO do letališča.

 

Prijava: Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-ME-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku,  naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.

Dodatna opozorila: Prijavni obrazec na ČG strani moramo podpisati tudi na naši inštituciji, tako da vas vljudno prosimo, da to upoštevate pri prijavi. V priponki posredujemo formular s podatki UL FF.

Interni rok za oddajo: torek, 17. december 2019, do 12:00.

V primeru oddaje dokumentacije brez kvalificiranega digitalnega podpisa nas, prosim, obvestite najkasneje do petka, 13. 12. 2019.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se, prosim, obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila razpis za Štipendije za obisk pri nosilcih projektov ERC. Gre za shemo financiranja gostovanja slovenskih raziskovalcev in raziskovalk, bodočih prijaviteljev ERC projektov, pri nosilcih projektov ERC (Evropskega znanstvenega sveta) »ERC Fellowship to Visit ERC Grantee«. Agencija bo gostujočim raziskovalcem/raziskovalkam v okviru javnega razpisa so-financirala nadomestilo za delo v tujini (stroške nastanitve, prevoza in prehrane med delom v skupnem znesku 1.600 EUR mesečno, pomnoženo s korekcijskim faktorjem življenjskih stroškov za državo gostovanja. Okvirna višina sredstev razpisa za leto 2020 je 240.000 evrov.

Namen sheme: so-financiranje 1-6 mesečnega raziskovalnega obiska/gostovanja pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo ERC projekte (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli znanstvene vede. ERC Fellowship nudi možnost kratkotrajnega sodelovanja v ERC projektu ter predvsem pridobitev veščin in kompetenc za razvoj, prijavljanje, vodenje in izvajanje lastnega ERC projekta. Cilj in pogoj sheme je torej obvezna prijava znanstvenoraziskovalnega projekta na razpis ERC, vendar znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku gostovanja.

Postopek prijave: raziskovalna organizacija, ki je prijavitelj na javni razpis, je hkrati raziskovalna organizacija, preko katere se gostujoči raziskovalec prijavi na razpis ERC po zaključku gostovanja. Prijavitelj se pisno obveže, da se bo gostujoči raziskovalec prijavil na razpis ERC znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključenem gostovanju. V nasprotnem primeru bo agencija skladno s pogodbo zahtevala vrnitev vseh že izplačanih sredstev.

Prijava mora obvezno vsebovati:

 • Osnutek dispozicije znanstvenoraziskovalnega projekta v slovenskem in angleškem jeziku v predpisanem formatu, s katero bo gostujoči raziskovalec kandidiral na bodočem razpisu ERC. Dolžina osnutka dispozicije je največ 15 strani za posamezno jezikovno različico. Pripadajoče tabele, grafe in ostale vizualne elemente je v prijavni vlogi mogoče priložiti kot datoteko, a največ na petih straneh ter v pdf obliki;
 • Izjavo gostujočega raziskovalca, da bo ob prijavi na razpis ERC izpolnjeval pogoje razpisa, na katerega se bo prijavil;
 • Izjavo prijavitelja in gostujočega raziskovalca, da se bo slednji po zaključenem gostovanju prijavil na razpis ERC;
 • Življenjepis - Curriculum Vitae – ki izkazuje skladnost po kriteriju ocenjevanja znanstvene odličnosti gostujočega raziskovalca. Format življenjepisa se mora skladati z navodili ERC;
 • Pismo podpore vodje ERC projekta s predpisanimi vsebinskimi elementi:
 • seznanjenost vodje ERC projekta s pogoji pobude ERC Fellowship,
 • seznanjenost vodje ERC projekta z dispozicijo gostujočega raziskovalca,
 • strokovno mnenje vodje ERC projekta glede osnutka dispozicije gostujočega raziskovalca (opis prednosti in pomanjkljivosti ter potencial za uspeh na razpisu ERC),
 • opis načrta vključitve gostujočega raziskovalca v skupno delo na projektu;
 • Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev.

Sofinanciranje: Agencija bo gostujočim raziskovalcem v okviru javnega razpisa ob gostovanjih pri vodjah ERC projektov (so)financirala: nadomestilo za delo v tujini, ki vključuje stroške nastanitve, stroške prevoza do kraja gostovanja in nazaj, stroške prevoza na delo v kraju gostovanja in stroške prehrane med delom v skupnem znesku 1.600 EUR mesečno, pomnoženo s korekcijskim faktorjem življenjskih stroškov za državo gostovanja. 

Agencija (so)financira obisk gostujočih raziskovalcev na podlagi razpisa najmanj en mesec in največ šest mesecev. Po prejemu obvestila o sofinanciranju gostovanja prijavitelj obvesti agencijo o točnem datumu pričetka in zaključka gostovanja, ki je časovno sklenjeno gostovanje v trajanju od enega do šestih mesecev. Način in višina sofinanciranja se uredita v pogodbi, ki je sklenjena med agencijo in prijaviteljem.

 

Prijava: Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot prijavno vlogo na obrazcu ARRS-MS-ERC-FS-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Obrazec prijave prijavitelj izpolni v slovenskem in angleškem jeziku.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.

Interni rok za oddajo: ponedeljek, 4. 11. 2019, do 9:00.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se, prosim, obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arhiv razpisov